مشاهده دسته بندی خبرهای روز

قابلیت گروه بندی کردن خبرها

انتخاب گروه خبری خاص

تخصیص کالا به خبر
تخصیص خبر به کالای مربوطه